Tin tức - Tư vấn

Hướng Dẫn Cho Tiết Cách Hủy Gói MI5D Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước MI5D thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói MI5D CÚ PHÁP HỦY MI5D Soạn: HUY MI5D Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI MI5D QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cho Tiết Cách Hủy Gói 12ST90N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước 12V120C thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói 12V120C CÚ PHÁP HỦY 12V120C Soạn: HUY 12V120C Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI 12V120C QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cho Tiết Cách Hủy Gói 12V120N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước 12V120N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói 12V120N CÚ PHÁP HỦY 12V120N Soạn: HUY 12V120N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI 12V120N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hương Dẫn Cho Tiết Cách Hủy Gói 12ST90N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước 12ST90N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói 12ST90N CÚ PHÁP HỦY 12ST90N Soạn: HUY 12ST90N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI 12ST90N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Hủy Gói 12ST60N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước 12ST60N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói 12ST60N CÚ PHÁP HỦY 12ST60N Soạn: HUY 12ST60N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI 12ST60N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Hủy Gói UMAX70 Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước UMAX70 thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói UMAX70 CÚ PHÁP HỦY UMAX70 Soạn: HUY UMAX70 Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI UMAX70 QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Cách Hủy Gói MIMAX200 Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước MIMAX200 thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói MIMAX200 CÚ PHÁP HỦY MIMAX200 Soạn: HUY MIMAX200 Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI MIMAX200 QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Chi Tiết Cách Hủy Gói MIMAX125 Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước MIMAX125 thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói MIMAX125 CÚ PHÁP HỦY MIMAX125 Soạn: HUY MIMAX125 Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI MIMAX125 QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói MIMAX90 Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước MIMAX90 thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói MIMAX90 CÚ PHÁP HỦY MIMAX90 Soạn: HUY MIMAX90 Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI MIMAX90 QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói MIMAX70 Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước MIMAX70 thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói MIMAX70 CÚ PHÁP HỦY MIMAX70 Soạn: HUY MIMAX70 Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI MIMAX70 QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói V200C Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V200C thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V200C CÚ PHÁP HỦY V200C Soạn: HUY V200C Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V200C QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói V150C Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V150C thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V150C CÚ PHÁP HỦY V150C Soạn: HUY V150C Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V150C QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói V120C Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V120C thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V120C CÚ PHÁP HỦY V120C Soạn: HUY V120C Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V120C QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Chi Tiết Cách Hủy Gói V90C Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V90C thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V90C CÚ PHÁP HỦY V90C Soạn: HUY V90C Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V90C QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Hủy Gói UMAX90 Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước UMAX90 thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói UMAX90 CÚ PHÁP HỦY UMAX90 Soạn: HUY UMAX90 Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI UMAX90 QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Cách Hủy Gói ST90N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST90N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST90N CÚ PHÁP HỦY ST90N Soạn: HUY ST90N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST90N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Cách Hủy Gói ST60N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST60N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST60N CÚ PHÁP HỦY ST60N Soạn: HUY ST60N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST60N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói V150N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V150N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V150N CÚ PHÁP HỦY V150N Soạn: HUY V150N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V150N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Chi Tiết Cách Hủy Gói V120N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V120N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V120N CÚ PHÁP HỦY V120N Soạn: HUY V120N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V120N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Cách Hủy Gói ST5K Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST5K thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST5K CÚ PHÁP HỦY ST5K Soạn: HUY ST5K Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST5K QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng…

GÓI CƯỚC 4G VIETTEL THÁNG HOT 2024

Gói Cước SD120

icons8 price 48 red  Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 90 GB / Tháng
icon lich red  Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2 GB DATA  / Ngày

Gói Cước SD135

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150 GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5 GB DATA / Ngày

Gói Combo V200B

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 8 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút

Gói Combo V180B

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 6 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút
 

GÓI COMBO KHÔNG GIỚI HẠN DATA

.

Gói MXH120 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 ngày

icon mxh120  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 30 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 30 phút
.

Gói MXH150 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 ngày

icon MXH150  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 45 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 50 phút

MXH120 và MXH150 là 2 gói cước sẽ được miễn phí DATA khi sử dụng các ứng dụng giải trí: Facebook, Tiktok và Youtube. Ngoài ra còn có thêm ưu đãi về DATA, gọi nội + ngoại mạng

- Khi sử dụng gói MXH120 và MXH150 quý khách sẽ được miễn phí toàn bộ KHÔNG GIỚI HẠN tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc

- Gói MXH120 có 30GB và gói MXH150 có 45 GB DATA để sử dụng truy cập các ứng dụng khác để phục vụ làm việc, học tập, giải trí...